A A A

SŁOWNICZKI

 

MINI -DICTIONARY „ FIVE STEPS”   FOR BEGINNERS- słowniczek dla początkujących

Szanowni Rodzice ! Oddaję w Wasze ręce mini słowniczek. Ma on na celu wgląd w zakres materiału,który wprowadzany jest na kursie FIVE STEPS dla początkujących.

Przy każdym słowie czy zwrocie jest spolszczona wymowa dzięki której bez problemu możecie sprawdzić wiedzę Waszych pociech i równocześnie pomóc im w nauce języka angieskiego.

Życzę owocnej nauki!

 

 

ZWROTY

 

good morning/gud morning/-dzień dobry

good afternoon/gud afternun/-dzień dobry/od 12.00-18.00/

good evening/gud iwning/-dobry wieczór

hello/heloł/-cześć

hi/haj/-cześć

goodbye/gudbaj/-do widzenia

 

*What's your name?/łots jor nejm/-jak masz na imie?

I am.../aj em/...Ann-jestem Ania

My name is Ann/maj nejm is Ann/-mam na imię Ania

*How old are you?/hał old ar ju/-ile masz lat?

I am...6/aj em siks/-mam 6 lat

*Where are you from?/łer ar ju from/-Skąd pochodzisz?

I am from Dąbrowa Górnicza/ajm from D.G/-jestem z D.G/mieszkam w...

*Where do you live?/łer du ju liw/-gdzie mieszkasz?

I live in D.G/aj liw in D.G/-mieszkam w D.G

*How are you?/hał ar ju/-jak się miewasz?

Fine,thank you/fajn fenk ju/-dobrze,dziękuję

 

KOLORY/DNI TYGODNIA/MIESIĄCE/PORY ROKU/LICZEBNIKI

0zero/ziro/ 11eleven/ilewen/

1one/łan/ 12twelve/tłelf/

2two/tu/ 13thirteen/fertin/

3three/fri/ 14fourteen/fortin/

4four/for/ 15fifteen/fiftin/

5five/fajf/ 16sixteen/sikstin/

6six/siks/ 17seventeen/sewentin/

7seven/sewen/ 18eighteen/ejtin/

8eight/ejt/ 19nineteen/najtin/

9nine/najn/ 20twenty/tłenti/

10ten/ten/

 

Monday/mandej/-poniedziałek

Tuesday/tjuzdej/-wtorek

Wednesday/łenzdej/-środa

Thursday/fersdej/-czwartek

Friday/frajdej/-piątek

Saturday/saturdej/-sobota

Sunday/sandej/-niedziela

 

 

red/red/-czerwony orange/orindż/-pomarańczowy

yellow/jeloł/-żółty purple/parpyl/-fioletowy,purpurowy

blue/blu/-niebieski white/łajt/-biały

green/grin/-zielony gray/grej/-szary

black/blek/-czarny pink/pink/-różowy

brown/brałn/-brązowy

 

 

 

January/dżenuary/-styczeń

February/february/-luty

March/marcz/-marzec

April/epril/-kwiecień

May/mej/-maj

June/dżun/-czerwiec

July/dżulaj/-lipiec

August/ołgust/-sierpień

September/september/-wrzesień

October/oktober/-październik

November/nowember/-listopad

December/disember/-grudzień

 

 

spring/spring/-wiosna

summer/samer/-lato

autumn/otym/-jesień

winter/łinter/-zima

 

Dni tygodnia oraz miesiące piszemy zawsze " Wielką literą".

 

Odmiana czasowników TO BE-być i TO HAVE GOT-mieć

 

TO BE-być

I am/aj em/-ja jestem

You are/ju ar/-ty jesteś

She is/szi is/-ona jest

He is/hi is/-on jest

It is/it is/-ono jest/dziecko,zwierzę,rzecz

We are/łi ar/-my jesteśmy

You are/ju ar/-wy jesteście

They are/dej ar/-oni/one są

 

 

Aby utworzyć zdania pytające na bazie tego czasownika wystarczy zamienić miejscami wyrazy, zrobić tzw".inwersję"

Am I?/em aj/-czy ja jestem?

Are you?-czy ty jesteś?

Is she?/is szi/-czy ona jest?

Is he?/is hi/-czy on jest?

Is it?/is it/-czy ono jest?

Are we?/ar łi/-czy my jesteśmy?

Are you?/ar ju/-czy wy jesteście?

Are they?/ar dej/-czy oni/one są?

 

Aby utworzyć zdania przeczące dodajemy słówko NOT po odmianie czasownika

I am not/aj em not/-ja nie jestem

You are not/ju ar not/-ty nie jesteś

She is not/szi is not/-ona nie jest

He is not/hi is not/-on nie jest

It is not/it is not/-ono nie jest

 

We are not/łi ar not/-my nie jesteśmy

You are not/ju ar not/-wy nie jesteście

They are not/dej ar not/-oni,one nie są

 

TO HAVE GOT-mieć

I have got/aj hew got/-ja mam

You have got/ju hew got/-ty masz

She has got/szi hes got/-ona ma

He has got/hi hes got/-on ma

It has got/it hes got/-ono ma

We have got/łi hew got/-my mamy

You have got/ju hew got/-wy macie

They have got/dej hew got/-oni/one mają

 

Aby utworzyć zdania pytające również stosujemy inwersję

Have I got?/hew aj got/-czy ja mam?

Have you got?/hew ju got/-czy ty masz?

Has she got?/hes szi got/-czy ona ma?

Has he got?/hes hi got/-czy on ma?

Has it got?/hes it got/-czy ono ma?

Have we got?/hew łi got/-czy my mamy?

Have you got/hew ju got/-czy wy macie/?

Have they got/hew dej got/-czy oni/one maja?

 

Aby utworzyć zdania przeczące dodajemy słówko NOT po odmianie czasownika

I have not got/aj hew not got/-ja nie mam

You have not got/ju hew not got/-ty nie masz

She has not got/szi hes not got/-ona nie ma

He has not got/hi hes not got/-on nie ma

It has not got/it hes not got/-ono nie ma

We have not got/łi hew not got/-my nie mamy

You have not got/ju hew not got/-wy nie macie

They have not got/dej hew not got/-oni,one nie mają

 

Słówko GOT można ominąć w wielu przypadkach

 

Czasowni CAN-móc,potrafić umieć.Stosujemy go następująco

 

You can swim/ju ken słim/-ty potrafisz pływać

Can you swim?/ken ju słim/-czy potrafisz pływać?

I can not swim/aj ken not słim/- nie potrafię pływać

 

W języku angielskim występuje mnóstwo skrótów, oto podstawowe:

is not=isn't/izynt/-nie jest

are not=aren't/arent/-nie są

can not=can't/kant/-nie mogę

have not=haven't /hewent /-nie mieć/ w osobach I,You,We,They/

has not=hasn't/hesynt/-nie mieć/w osobach She,He,It/

 

Podstawowe czasowniki

go/goł/-iść

play/plej/-grać,bawić się

jump/dżamp/-skakać

clap your hands/klep jor hends/-klaskać w dłonie

talk/tok/-mówić

listen to/lisyn tu/-słuchać

do/du/-robić

like/lajk/-lubić

love/low/-kochać,uwielbiać

drink/drink/-pić

eat/it/-jeść

sleep/slip/-spać

buy/baj/-kupować

rain/rejn/-padać/o deszczu/

study/stadi/-uczyć

wash/łosz/-myć się

sit down/sit dałn/-siadać

stand up/stend ap/-wstać

look/luk/-patrzeć

work/łork/-pracować

write/rajt/-pisać

read/rid/-czytać

sing/sing/-śpiewać

swim/słim/-pływać

fly/flaj/-latać

open/ołpen/-otwierać

close/klołs/-zamykać

get up/get ap/-budzić się

take/tejk/-brać

visit/wisit/-odwiedzać